آخوندی: دولت وارد حوزه ساخت مسکن نمی شود

آخوندی: دولت وارد حوزه ساخت مسکن نمی شودوزیر راه و شهرسازی گفت: دولت در گذشته یک بار وارد حوزه ساخت مسکن شد ولی از آن پس پشت دستش را داغ کرده است تا وارد این […]

فاطمه هاشمی: دولت موفق روحانی باید هشت‌ساله شود

فاطمه هاشمی: دولت موفق روحانی باید هشت‌ساله شود فاطمه هاشمی: دولت موفق روحانی باید هشت‌ساله شود

خاطرات وزیر دولت احمدی نژاد از بی ادبی او نسبت به هاشمی/می خواست با کل کل کردن با هاشمی،مهم شود

خاطرات وزیر دولت احمدی نژاد از بی ادبی او نسبت به هاشمی/می خواست با کل کل کردن با هاشمی،مهم شود خاطرات وزیر دولت احمدی نژاد از بی ادبی او نسبت به هاشمی/می خواست با کل […]