دومین طلای ایران بر سینه ثمری/ پرتابگر وزنه ایران قهرمان شد

دومین طلای ایران بر سینه ثمری/ پرتابگر وزنه ایران قهرمان شد دومین طلای ایران بر سینه ثمری/ پرتابگر وزنه ایران قهرمان شد

دومین پیروزی ایران در جام جهانی/ هند هم مثل ترکیه هشت‌تایی شد

دومین پیروزی ایران در جام جهانی/ هند هم مثل ترکیه هشت‌تایی شد دومین پیروزی ایران در جام جهانی/ هند هم مثل ترکیه هشت‌تایی شد