دو زن دیگر قربانی اسیدپاشی شدند

دو زن دیگر قربانی اسیدپاشی شدند دو زن دیگر قربانی اسیدپاشی شدند

انجاری دیگر بغداد را لرزاند/دستکم 5 نفر کشته و 8 نفر دیگر مجروح شدند

انجاری دیگر بغداد را لرزاند/دستکم 5 نفر کشته و 8 نفر دیگر مجروح شدند انجاری دیگر بغداد را لرزاند/دستکم 5 نفر کشته و 8 نفر دیگر مجروح شدند