ذوالقدر: از مردم می خواهیم صبروحوصله داشته باشند

ذوالقدر: از مردم می خواهیم صبروحوصله داشته باشند ذوالقدر: از مردم می خواهیم صبروحوصله داشته باشند