نمایندگان «رئیسی» و «روحانی» به هیئت نظارت بر انتخابات معرفی شدند

نمایندگان «رئیسی» و «روحانی» به هیئت نظارت بر انتخابات معرفی شدند نمایندگان «رئیسی» و «روحانی» به هیئت نظارت بر انتخابات معرفی شدند

رئیسی: برخی دنبال این هستند که دیگران را به شکلی که خود می‌خواهند معرفی کنند

رئیسی: برخی دنبال این هستند که دیگران را به شکلی که خود می‌خواهند معرفی کنند رئیسی: برخی دنبال این هستند که دیگران را به شکلی که خود می‌خواهند معرفی کنند