ترامپ:رئیس FBI را معرفی می کنم

ترامپ:رئیس FBI را معرفی می کنم ترامپ:رئیس FBI را معرفی می کنم

سایت دیوار را خراب می کنم!

سایت دیوار را خراب می کنم!حسام عقبایی  رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: برنامه و سایت دیوار را خراب می کنم!  این برنامه از یک سو باعث ضرر به صنف مشاوران املاک شده و از سوی […]

چرا نماز را به زبان عربی می خوانیم؟

چرا نماز را به زبان عربی می خوانیم؟چرا باید نماز را به زبان عربی خواند؟ برای پاسخ به کتاب آسمانی و آرامش بخش قرآن مراجعه میکنیم. کتابی که، وحدت بخش مفاهیم دینی و پاسخ گوی […]

داعش کودکان را برای پر کردن جای خالی عناصر خود آموزش می دهد

داعش کودکان را برای پر کردن جای خالی عناصر خود آموزش می دهد داعش کودکان را برای پر کردن جای خالی عناصر خود آموزش می دهد

اروپا ترکیه را تنبیه می کند

اروپا ترکیه را تنبیه می کندتصمیم اتحادیه اروپا در مورد توقف موقت مذاکرات برای تکمیل عضویت ترکیه در این اتحادیه، اقدام غیرمنتظره ای نبود. از همان ساعات نخست پس از کودتای نافرجام، می شد پیش […]