فیلم/ روحانی در مجلس: اوباما مانع نشود، قاطعانه به نقض برجام پاسخ خواهیم داد

فیلم/ روحانی در مجلس: اوباما مانع نشود، قاطعانه به نقض برجام پاسخ خواهیم داد فیلم/ روحانی در مجلس: اوباما مانع نشود، قاطعانه به نقض برجام پاسخ خواهیم داد