فیلم/ پاسخ روحانی به لفاظی های ترامپ در سازمان ملل

فیلم/ پاسخ روحانی به لفاظی های ترامپ در سازمان ملل فیلم/ پاسخ روحانی به لفاظی های ترامپ در سازمان ملل

فیلم/ سالن مجمع عمومی سازمان ملل، هنگام سخنرانی روحانی

فیلم/ سالن مجمع عمومی سازمان ملل، هنگام سخنرانی روحانی فیلم/ سالن مجمع عمومی سازمان ملل، هنگام سخنرانی روحانی