روس اتم: ساخت واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر با موفقیت ادامه دارد

روس اتم: ساخت واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر با موفقیت ادامه دارد روس اتم: ساخت واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر با موفقیت ادامه دارد

نماینده ارشد روس: تحریم تأثیری بر عملیات ما در سوریه ندارد/عملیات ضدتروریسم ادامه دارد

نماینده ارشد روس: تحریم تأثیری بر عملیات ما در سوریه ندارد/عملیات ضدتروریسم ادامه دارد نماینده ارشد روس: تحریم تأثیری بر عملیات ما در سوریه ندارد/عملیات ضدتروریسم ادامه دارد