تماس تلفنی رییس جمهور جدید فرانسه با روحانی

تماس تلفنی رییس جمهور جدید فرانسه با روحانی تماس تلفنی رییس جمهور جدید فرانسه با روحانی

استقبال رسمی رییس جمهوری قرقیزستان از روحانی

استقبال رسمی رییس جمهوری قرقیزستان از روحانی استقبال رسمی رییس جمهوری قرقیزستان از روحانی