زمان رای گیری تا ساعت ۱۰شب تمدید شد

زمان رای گیری تا ساعت ۱۰شب تمدید شد زمان رای گیری تا ساعت ۱۰شب تمدید شد

زمان کاهش تولید نفت اوپک تمدید شد

زمان کاهش تولید نفت اوپک تمدید شد زمان کاهش تولید نفت اوپک تمدید شد