سخنان اما محمد باقر (ع) درباره استخاره گرفتن

سخنان اما محمد باقر (ع) درباره استخاره گرفتن سخنان اما محمد باقر (ع) درباره استخاره گرفتن  امام پنجمین معصوم شیعیان است و به شکافنده علم ها معروف بوده است. از این امام سخنان زیادی باقی […]