عکس/«کرملین» سوار بر «کاخ سفید»

عکس/«کرملین» سوار بر «کاخ سفید»انتخاب -طرح شماره جدید نشریه تایم: کرملین سوار بر کاخ سفید. عکس/«کرملین» سوار بر «کاخ سفید»

تابلوی قدیمی کلینتون بر دیوار کاخ سفید

تابلوی قدیمی کلینتون بر دیوار کاخ سفیددر تصویر زیر قاب عکس هیلاری کلینتون را بر دیوار کاخ سفید در زمانی که بانوی اول آمریکا بود را مشاهده می‌کنید. تابلوی قدیمی کلینتون بر دیوار کاخ سفید