سفیر پاکستان احضار شد

سفیر پاکستان احضار شد سفیر پاکستان احضار شد

ترکیه سفیر سوئیس را احضار کرد

ترکیه سفیر سوئیس را احضار کرد ترکیه سفیر سوئیس را احضار کرد

روسیه سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرد

روسیه سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرد روسیه سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرد

رژیم صهیونیستی سفیر مصر را احضار کرد

رژیم صهیونیستی سفیر مصر را احضار کرد رژیم صهیونیستی سفیر مصر را احضار کرد

نتانیاهو سفیر آمریکا را احضار کرد

نتانیاهو سفیر آمریکا را احضار کرد نتانیاهو سفیر آمریکا را احضار کرد

سفیر ایران در کویت: احضار نشدم

سفیر ایران در کویت: احضار نشدم سفیر ایران در کویت: احضار نشدم

سفیر ایران در لندن احضار شد

سفیر ایران در لندن احضار شد سفیر ایران در لندن احضار شد

سفیر انگلیس به وزارت امور خارجه احضار شد

سفیر انگلیس به وزارت امور خارجه احضار شد سفیر انگلیس به وزارت امور خارجه احضار شد