عکس/«کرملین» سوار بر «کاخ سفید»

عکس/«کرملین» سوار بر «کاخ سفید»انتخاب -طرح شماره جدید نشریه تایم: کرملین سوار بر کاخ سفید. عکس/«کرملین» سوار بر «کاخ سفید»