کنترل ارتش سوریه بر میادین و چاه‌های نفتی در جنوب رقه

کنترل ارتش سوریه بر میادین و چاه‌های نفتی در جنوب رقه کنترل ارتش سوریه بر میادین و چاه‌های نفتی در جنوب رقه

ارتش سوریه از جنوب غرب وارد استان رقه شد

ارتش سوریه از جنوب غرب وارد استان رقه شد ارتش سوریه از جنوب غرب وارد استان رقه شد