پزشکیان: شانس روحانی از سایر کاندیداهای ریاست جمهوری بیشتر است

پزشکیان: شانس روحانی از سایر کاندیداهای ریاست جمهوری بیشتر است پزشکیان: شانس روحانی از سایر کاندیداهای ریاست جمهوری بیشتر است

اسپوتنیک: شانس «باب کورکر» برای وزارت خارجه آمریکا از بقیه بیشتر است

اسپوتنیک: شانس «باب کورکر» برای وزارت خارجه آمریکا از بقیه بیشتر است اسپوتنیک: شانس «باب کورکر» برای وزارت خارجه آمریکا از بقیه بیشتر است نصب بیتالک