خودمومیایی شدن شگفت انگیز راهبان بودایی

خودمومیایی شدن شگفت انگیز راهبان بوداییاین طور که به نظر می رسید مومیایی راهب بودایی در حال حرکت در گوشه و کنار موزه بوده است. وقتی نگهبانان درهای موزه را باز کردند، مومیایی راهب بودایی […]