روحانی:سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی نهایی شد

روحانی:سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی نهایی شد روحانی:سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی نهایی شد

آپدیت بزرگ تلگرام: حذف پیام های ناخواسته ممکن شد

آپدیت بزرگ تلگرام: حذف پیام های ناخواسته ممکن شد آپدیت بزرگ تلگرام: حذف پیام های ناخواسته ممکن شد