شرکت در انتخابات منوط به داشتن شناسنامه عکس‌دار و شماره‌ ملی

شرکت در انتخابات منوط به داشتن شناسنامه عکس‌دار و شماره‌ ملی شرکت در انتخابات منوط به داشتن شناسنامه عکس‌دار و شماره‌ ملی

رای دادن فقط با شناسنامه ممکن است

رای دادن فقط با شناسنامه ممکن است رای دادن فقط با شناسنامه ممکن است