تصاویر : شورش خونین در زندانی در برزیل‎

تصاویر : شورش خونین در زندانی در برزیل‎درگیری گروه های تبه کار و وقوع شورش در داخل زندانی در شهر مانائوس برزیل، ۵۶ کشته بر جای گذاشت. تصاویر : شورش خونین در زندانی در برزیل‎