واکنش وزارت صنعت به ادعای واردات سیگار اسرائیلی: اگر صحیح باشد، برخورد قانونی می شود

واکنش وزارت صنعت به ادعای واردات سیگار اسرائیلی: اگر صحیح باشد، برخورد قانونی می شود واکنش وزارت صنعت به ادعای واردات سیگار اسرائیلی: اگر صحیح باشد، برخورد قانونی می شود