تصویری از طبیعت‌گردی سیدحسن خمینی و ناطق‌نوری

تصویری از طبیعت‌گردی سیدحسن خمینی و ناطق‌نوریطبیعت‌گردی سیدحسن خمینی، ناطق‌نوری و شیخ قدرت علیخانی. تصویری از طبیعت‌گردی سیدحسن خمینی و ناطق‌نوری