طرح آرام‌سازی سه چهارراه مهم در محدوده بازار تهران؛ کسبه ناراضی، مردم سرگردان

طرح آرام‌سازی سه چهارراه مهم در محدوده بازار تهران؛ کسبه ناراضی، مردم سرگردان طرح آرام‌سازی سه چهارراه مهم در محدوده بازار تهران؛ کسبه ناراضی، مردم سرگردان