دیدار ظریف با دختر نیکوکار و مشهور ایرانی در هند و قول آقای وزیر به نرگس کلباسی

دیدار ظریف با دختر نیکوکار و مشهور ایرانی در هند و قول آقای وزیر به نرگس کلباسی دیدار ظریف با دختر نیکوکار و مشهور ایرانی در هند و قول آقای وزیر به نرگس کلباسی