عکس/‎معصومه ابتکار هنگام رای دادن در حسینیه ارشاد

عکس/‎معصومه ابتکار هنگام رای دادن در حسینیه ارشاد عکس/‎معصومه ابتکار هنگام رای دادن در حسینیه ارشاد