فیلم/ مردمی که خودشان تابوت شان را می سازند

فیلم/ مردمی که خودشان تابوت شان را می سازندبرخی از مردم با ساخت تابوت هایی با ویژگی های منحصر به فرد به استقبال مرگ می روند. فیلم/ مردمی که خودشان تابوت شان را می سازند