فیلم/ کدخدایی: در قانون فرصتی برای اعتراض به نتایج بررسی صلاحیت ها پیش بینی نشده است

فیلم/ کدخدایی: در قانون فرصتی برای اعتراض به نتایج بررسی صلاحیت ها پیش بینی نشده است فیلم/ کدخدایی: در قانون فرصتی برای اعتراض به نتایج بررسی صلاحیت ها پیش بینی نشده است

فیلم/ روحانی: صد تا تحریم برداشته شده، صد تا را نگاه نمی کند، آن ستایی را می بیند که برداشته نشده

فیلم/ روحانی: صد تا تحریم برداشته شده، صد تا را نگاه نمی کند، آن ستایی را می بیند که برداشته نشده فیلم/ روحانی: صد تا تحریم برداشته شده، صد تا را نگاه نمی کند، آن […]