تصاویر : خاکسپاری دیکتاتور سابق فیلیپین‎

تصاویر : خاکسپاری دیکتاتور سابق فیلیپین‎فردیناند مارکوس، دیکتاتور سابق فیلیپین تقریبا ۳۰ سال پس از مرگش، در میان اعتراضات مردمی در گورستان قهرمانان در اطراف مانیل به خاک سپرده شد. تصاویر : خاکسپاری دیکتاتور سابق […]