قطر علیه کشورهای تحریم کننده شکایت کرد / مهلت 60 روزه برای مصالحه

قطر علیه کشورهای تحریم کننده شکایت کرد / مهلت 60 روزه برای مصالحه قطر علیه کشورهای تحریم کننده شکایت کرد / مهلت 60 روزه برای مصالحه

پیام امیر قطر برای روحانی

پیام امیر قطر برای روحانی پیام امیر قطر برای روحانی