تصویب قطعنامه ایران با عنوان «مقابله با ریزگردها»

تصویب قطعنامه ایران با عنوان «مقابله با ریزگردها»قطعنامه ایران با عنوان « مقابله با ریزگردها» پس از دو ماه و نیم مذاکره با اجماع کلیه کشورها در کمیته دوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد به […]