لغو تابعیت دانمارکی یک فرد به اتهام پیوستن به داعش

لغو تابعیت دانمارکی یک فرد به اتهام پیوستن به داعش لغو تابعیت دانمارکی یک فرد به اتهام پیوستن به داعش