اگر برجام لغو شود…

اگر برجام لغو شود… اگر برجام لغو شود…

جلالی: لغو روادید بین ایران و عراق اجرایی شود

جلالی: لغو روادید بین ایران و عراق اجرایی شود جلالی: لغو روادید بین ایران و عراق اجرایی شود نصب بیتالک