اسامی مجروحان حادثه برخورد 2 قطار در سمنان

اسامی مجروحان حادثه برخورد 2 قطار در سمناناسامی ۹نفر از مجروحان حادثه برخورد۲ قطار در هفت خوان سمنان که به بیمارستان کوثر سمنان انتقال یافتند. اسامی مجروحان حادثه برخورد 2 قطار در سمنان