رئیس مجلس نمایندگان آمریکا: برجام توافق بدی بود

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا: برجام توافق بدی بود رئیس مجلس نمایندگان آمریکا: برجام توافق بدی بود

هاشم‌زایی: نظارت مجلس بر انتخابات شوراها غیرجناحی بود

هاشم‌زایی: نظارت مجلس بر انتخابات شوراها غیرجناحی بود هاشم‌زایی: نظارت مجلس بر انتخابات شوراها غیرجناحی بود