تکذیب تعطیلیِ مدرسه دیپلمات‌های آمریکا در مسکو

تکذیب تعطیلیِ مدرسه دیپلمات‌های آمریکا در مسکو تکذیب تعطیلیِ مدرسه دیپلمات‌های آمریکا در مسکو