مدیریت بحران لرستان: یک نفر در حادثه ریزش «تونل برفی» کشته‌شده است

مدیریت بحران لرستان: یک نفر در حادثه ریزش «تونل برفی» کشته‌شده است مدیریت بحران لرستان: یک نفر در حادثه ریزش «تونل برفی» کشته‌شده است

خبیری: مدیریت باشگاه پرسپولیس قدرنشناس است

خبیری: مدیریت باشگاه پرسپولیس قدرنشناس استمدیر مجموعه درفشی‌فر استعفا کرد و پس از استعفای خود گفت: احساس کردم با مدیریت فعلی پرسپولیس نمی‌توانم کار کنم چرا که مدیریت باشگاه پرسپولیس قدرنشناس است. خبیری: مدیریت باشگاه […]