هشدار مدیریت بحران به مردم در مورد طغیان رودخانه مند

هشدار مدیریت بحران به مردم در مورد طغیان رودخانه مندمدیریت بحران بوشهر از مردم درخواست کرد که به به مراتع مرتفع بروند. هشدار مدیریت بحران به مردم در مورد طغیان رودخانه مند