مردم نوار شمالی کشور منتظر کاهش دما و بارش باران باشند

مردم نوار شمالی کشور منتظر کاهش دما و بارش باران باشند مردم نوار شمالی کشور منتظر کاهش دما و بارش باران باشند

ذوالقدر: از مردم می خواهیم صبروحوصله داشته باشند

ذوالقدر: از مردم می خواهیم صبروحوصله داشته باشند ذوالقدر: از مردم می خواهیم صبروحوصله داشته باشند

سردار باقری: مردم سوریه مراقب توطئه‌های خارجی در ایجاد تفرقه در این کشور باشند

سردار باقری: مردم سوریه مراقب توطئه‌های خارجی در ایجاد تفرقه در این کشور باشند سردار باقری: مردم سوریه مراقب توطئه‌های خارجی در ایجاد تفرقه در این کشور باشند

مردم مراقب زاغ‌زن‌ها باشند!

مردم مراقب زاغ‌زن‌ها باشند!وی گفت: در این موارد، تصادفات ساختگی یا اقداماتی که به توقف راننده خودرو و پیاده شدن فرد از خودرو منجر می‌شود، از شیوه‌های مورد استفاده سارقان است. مردم مراقب زاغ‌زن‌ها باشند!