زنگنه: ای مردم! در انتخابات شرکت کنید؛ نگذارید کل ایران مشهد شود

زنگنه: ای مردم! در انتخابات شرکت کنید؛ نگذارید کل ایران مشهد شود زنگنه: ای مردم! در انتخابات شرکت کنید؛ نگذارید کل ایران مشهد شود

میرسلیم: مردم باید نظارت کنند تا ریشه فساد خشکانده شود

میرسلیم: مردم باید نظارت کنند تا ریشه فساد خشکانده شود میرسلیم: مردم باید نظارت کنند تا ریشه فساد خشکانده شود