مصدومیت ۲۰ مسافر در پی خروج اتوبوس از جاده

مصدومیت ۲۰ مسافر در پی خروج اتوبوس از جاده مصدومیت ۲۰ مسافر در پی خروج اتوبوس از جاده