مصدومیت پنج نفر بر اثر ریزش کوه در جاده کندوان

مصدومیت پنج نفر بر اثر ریزش کوه در جاده کندوان مصدومیت پنج نفر بر اثر ریزش کوه در جاده کندوان

مصدومیت ۲۰ مسافر در پی خروج اتوبوس از جاده

مصدومیت ۲۰ مسافر در پی خروج اتوبوس از جاده مصدومیت ۲۰ مسافر در پی خروج اتوبوس از جاده