موسسه مالی اعتباری کوثر بانک می‌شود

موسسه مالی اعتباری کوثر بانک می‌شودمدیرعامل و نایب رئیس موسسه اعتباری کوثر از موافقت ضمنی بانک مرکزی برای تبدیل این موسسه به بانک خبر داد. موسسه مالی اعتباری کوثر بانک می‌شود