میرسلیم در شبکه خبر: هیات دولت ما را ۸۰ میلیون ایرانی تشکیل خواهند داد

میرسلیم در شبکه خبر: هیات دولت ما را ۸۰ میلیون ایرانی تشکیل خواهند داد میرسلیم در شبکه خبر: هیات دولت ما را ۸۰ میلیون ایرانی تشکیل خواهند داد