پایان نمونه‌ برداری DNA اجساد حادثه سمنان

پایان نمونه‌ برداری DNA اجساد حادثه سمنانمدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفت: نمونه‌برداری DNA اجساد حادثه قطار سمنان و انفجار حله به پایان رسیده و اقدامات تخصصی بیشتر برای شناسایی و احراز هویت پیکر شهدا […]