بانک مرکزی: افزایش سقف وام ازدواج اکنون امکانپذیر نیست

بانک مرکزی: افزایش سقف وام ازدواج اکنون امکانپذیر نیست بانک مرکزی: افزایش سقف وام ازدواج اکنون امکانپذیر نیست