بازگشت سرخ ها به یادگار بدون هوادار

بازگشت سرخ ها به یادگار بدون هوادارتراکتورسازی و صنعت نفت آبادان روز سه شنبه در ورزشگاه بدون تماشاگر یادگار رودرروی هم قرار می گیرند. بازگشت سرخ ها به یادگار بدون هوادار