فتوتیتر: وزیر بهداشت: آنها که اتهام می زنند، خودشان از همه ریاکار تر هستند

فتوتیتر: وزیر بهداشت: آنها که اتهام می زنند، خودشان از همه ریاکار تر هستند فتوتیتر: وزیر بهداشت: آنها که اتهام می زنند، خودشان از همه ریاکار تر هستند

صالحی: برخی غیرمنصفانه از مذاکرات هسته ای ایراد عوامانه می گیرند / چه باید می کردیم که نکردیم / نمی دانم بعضی ها چرا به دنبال از بین بردن امید هستند

صالحی: برخی غیرمنصفانه از مذاکرات هسته ای ایراد عوامانه می گیرند / چه باید می کردیم که نکردیم / نمی دانم بعضی ها چرا به دنبال از بین بردن امید هستندمعاون رییس جمهوری و رییس […]

اشتباهات روزمره که انجام می دهیم و مضر هستند

اشتباهات روزمره که انجام می دهیم و مضر هستند اشتباهات روزمره که انجام می دهیم و مضر هستند  برخی از هستند که ما بصورت روزمره آن ها را انجام می دهیم اما از خطرات آن […]