واکنش آمریکا به اظهارات بشار اسد درباره حمله شیمیایی خان شیخون

واکنش آمریکا به اظهارات بشار اسد درباره حمله شیمیایی خان شیخون واکنش آمریکا به اظهارات بشار اسد درباره حمله شیمیایی خان شیخون

واکنش مشاور اسد به حمله آمریکا

واکنش مشاور اسد به حمله آمریکا واکنش مشاور اسد به حمله آمریکا