وزرای خارجه و اقتصاد ترکیه وارد قطر شدند

وزرای خارجه و اقتصاد ترکیه وارد قطر شدند وزرای خارجه و اقتصاد ترکیه وارد قطر شدند